Přehled cookies

Reklamace a výměna zboží

 

Reklamační řád

 

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím internetového (on-line) obchodu provozovaného pod doménou www.puppynator.cz společností PUPPYNATOR, s.r.o., se sídlem 018 56 Červený kameň, č. 159, Slovenská republika, IČO: 54092868, DIČ: SK2121573410 zapsané v Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddíl Sro, vložka č. 42536/R, telefonní číslo: +421 950 446 611, kontaktní e-mail: [email protected]

 

Čl. I – Za jaké vady zboží zodpovídáme?

 

 1. Prodávající zodpovídá za vady, které má předmětná věc při převzetí zboží spotřebitelem. Záruční doba na zboží dodané prodávajícím je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od doby převzetí věci spotřebitelem.

 

 1. Prodávající zodpovídá za to, že spotřebiteli bylo dodáno zboží, které si objednal, a že zboží nemá při převzetí vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
 • má vlastnosti, které byly mezi stranami dohodnuté,
 • odpovídá popisu zboží,
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů,
 • zboží se hodí k účelu, který prodávající uvádí, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá,
 • odpovídá kvalitě, která byla dohodnutá, případně kvalitě, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy,
 • zboží nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva žádná třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro jeho řádné užívání.

 

 1. Prodávající zodpovídá za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Prodávající neposkytuje žádnou záruku za kvalitu zboží přesahující rozsah zákonné záruční doby.

 

 1. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

 

 1. Za vadu nelze považovat ani detailní rozměry zboží, jelikož tabulka rozměrů zboží je informační; skutečné rozměry zboží se mohou mírně lišit.

 

 1. Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit práva za vady po dobu dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nevztahuje na zboží, které se prodává za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na použité zboží kvůli vadě odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí spotřebitelem, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

 

Čl. II – Práva spotřebitele plynoucí z vad zboží

 

 1. V případě výskytu vady může spotřebitel prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 1. a) Doplnění toho, co chybí.

Pokud bylo zboží dodáno v menším množství, než jaké bylo dohodnuté, nebo v případě dodání nekompletního zboží, má spotřebitel právo na doplnění toho, co chybí.

 1. b) V případě odstranitelné vady:

Bezplatnou opravu zboží.

 1. c) Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc/ zboží mohlo řádně používat jako věc bez vady, pokud se zboží nemůže řádně používat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, nebo pokud se zboží nemůže řádně používat pro větší počet vad:
 • výměnu zboží za nové zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy a požadování vrácení kupní ceny.

Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení kupní ceny (odstoupení od smlouvy) je vrácení věci v takovém stavu, v jakém byla dodána.

 

Čl. III – Jak postupovat při reklamaci?

 

 1. Reklamaci lze uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady následovně:
 1. a) elektronicky na e-mailové adrese [email protected] a zboží zároveň zaslat prodávajícímu na adresu PUPPYNATOR, s.r.o., 018 56 Červený Kameň, č. 159, Slovenská republika. Reklamované zboží zašle spotřebitel jako doporučenou zásilku. Při zasílaní doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení, a neposílat reklamované zboží jako dobírku. Dobírky nepřebíráme.

 

 1. Spotřebitel může při reklamaci využít formuláře reklamačního protokolu, který je přílohou tohoto Reklamačního řádu.

 

 1. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech vyplývajících z vadného plnění. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z práv vyplývajících z vadného plnění uplatní, je prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, a v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

 1. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace včetně odstranění vady musí vyřídit ihned, přičemž v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Bezvýsledné uplynutí této lhůty je považováno za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za zboží nové.

 

 1. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje moment, kdy je prodávajícímu sdělen projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) včetně dodání reklamovaného zboží.

 

 1. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiných nákladů spojených s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

 

 1. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, pak je osoba, která reklamaci vyřídila, povinna uvést v dokladu o vyřízení reklamace, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady na odborné posouzení, včetně všech ostatních s tím souvisejících účelně vynaložených náklady, nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen uhradit spotřebiteli do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, včetně všech dalších s tím souvisejících účelně vynaložených nákladů. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

 

 1. Prodávající písemně informuje spotřebitele o výsledku reklamace, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

 1. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

 

 1. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může spotřebitel u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 

 1. Volbu způsobu reklamace a jejího vyřízení, pokud existuje více možností, má spotřebitel.

 

Čl. IV – Závěrečná ustanovení

 

 1. Nároky z vad kupujících, kteří nejsou spotřebiteli, se řídí zákonem č. 513/1991 Zb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.11.2021

 

Reklamační protokol ke stažení:

Reklamační protokol – popis vad