Přehled cookies

Ochrana osobních údajů

 

Preambule

 

Ochrana osobních údajů patří do právní oblasti, kterou naše společnost v plném rozsahu dodržuje a dbá na všechny její změny a úpravy, přičemž vychází z právních vztahů, zejména ze zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění (dále jen "ZOOU") a v rámci přeshraničních právních vztahů zejména, avšak nikoliv pouze, z Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27.04.2016 (dále jen "Nařízení") 

 

I.

Provozovatel

 

1. Webové stránky puppynator.cz provozovatele PUPPYNATOR, s.r.o., se sídlem 018 56 Červený Kameň, č. 159, IČO: 54 092 868, zpracovávají údaje svých zákazníků, přičemž v případě fyzických osob se jedná o osobní údaje těchto osob potřebné pro jejich registraci na webových stránkách provozovatele, a to v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, korespondenční a e-mailová adresa, případně telefonní číslo (dále jen „subjekt údajů“). Při používání webových stránek dochází také k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, ke kterým má provozovatel přístup. Zadáním osobních údajů a používáním webových stránek provozovatele souhlasí subjekt údajů se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

2. Kromě webového sídla provozovatele dle předchozího bodu tohoto článku ochrany osobních údajů, zpracovává provozovatel osobní údaje subjektu údajů ve stejném rozsahu, resp. má k těmto údajům přístup prostřednictvím třetí osoby, kterou je webové sídlo společnosti Facebook resp. osobní účet vytvořený prostřednictvím webového sídla společnosti Google, kde je možné při zpracování přihlašovacích údajů následně identifikovat konkrétní osobu prostřednictvím osobních údajů, které tato zadala u registrace, avšak i tyto údaje jsou chráněné způsoby a v rozsahu uvedeném dále v tomto dokumentu.

3. Provozovatel uvádí, že je si vědom skutečnosti, že údaje o fyzických osobách, které poskytuje svým obchodním partnerům nebo naopak, kdy v obou případech mají obchodní partneři postavení zprostředkovatele při zpracovávání osobních údajů, které jsou poskytované výlučně v rámci informačních systémů a jejichž cílem je řádné fungování obchodních vztahů mezi provozovatelem a zprostředkovatelem, mají tyto osoby povinnost zpracovat osobní údaje v souladu s ZOOÚ a Nařízením. Údaje o právnických osobách nespadají do rámce výše uvedených právních předpisů, přesto provozovatel a jeho obchodní partner v konkrétním smluvním vztahu tyto údaje zpracovávají tak, aby nebyly přístupné třetím osobám a zpracovávají je výhradně k určenému účelu a v nevyhnutelném rozsahu, který je blíže špecifikovaný dále.

II.

Účel zpracování osobních údajů

 

1. Osobní údaje subjektu údajů se zpracovávají se souhlasem subjektu údajů pro účely zadání objednávky, fakturace, expedice a doručení objednaného zboží. Provozovatel zpracovává i další osobní údaje o subjektu, které jsou mu k dispozici, když navštívila webovou stránku obchodního partnera provozovatele, přičemž tyto údaje jsou zpracovány nehledě k tomu, jestli se subjekt údajů následně registroval na webu provozovatele nebo zadal objednávku dle předchozí věty bez registrace. Subjekt údajů má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením na adresu sídla provozovatele, ale i elektronicky na adresu uvedenou na webových stránkách provozovatele. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů bude zpracování osobních údajů neprodleně ukončeno. 

2. Osobní údaje zpracovává provozovatel ve výše uvedeném rozsahu. Ostatní osobní a biometrické údaje, jako jsou fotografie tváří, jména osob apod., zpracovává provozovatel výlučně z důvodu žádosti subjektu údajů při tvorbě výsledného prodávaného produktu a tyto údaje provozovatel uchovává po dobu uplynutí 3. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy.

3. Účelem zpracování osobních údajů je ve smyslu ustanovení čl. 6 Nařízení:

  • plnění smlouvy,
  • dodržení právních povinností provozovatele stanovených obecně závazným právním předpisem,
  • zasílání obchodních informací.
  • plnění práv a povinností mezi provozovatelem a obchodním partnerem provozovatele.

 

4. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu potřebnou pro účel jejich zpracování, přičemž v případě dotazů týkajících se osobních údajů subjektu údajů je možné kontaktovat provozovatele na e-mailové adrese [email protected], resp. v listinné podobě na adrese sídla provozovatele.

 

III.

Seznam zpracovávaných osobních údajů

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo jsou způsobilé identifikovat konkrétní osobu. Kromě osobních údajů získává provozovatel automaticky i jiné údaje v souvislosti s využíváním webových stránek a těmito jsou: IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operační systém, doba a počet přístupů na webové stránky; ovšem informace získané pomocí souborů cookies pod ochranu ZOOU nebo Nařízení nespadají.

 

IV.

Způsob využití osobních údajů provozovatelem

 

Údaje subjektu údajů, ať už osobní nebo jiné, mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webových stránek, řádnému fungování obchodních vztahů mezi provozovatelem a obchodním partnerem a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu, dokud subjektu údajů nezašle provozovateli nesouhlas s využíváním těchto údajů. Provozovatel současně informuje subjekt údajů, že přihlášením se k odběru „newsletteru“ souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky, konkrétně e-mailem.

 

V.

Osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje

 

Osobní údaje zpracovává provozovatel i prostřednictvím třetích osob, které zpracovávají osobní údaje jménem provozovatele a osobní údaje jim poskytuje provozovatel, přičemž tyto třetí osoby mají postavení zpracovatele a provozovatel má s nimi uzavřené zvláštní smlouvy o zpracování osobních údajů. Zpracovatelem je ve smyslu ust. § 5 písm. p) ZOOU každý, kdo zpracovává osobní údaje jménem provozovatele. Kromě provozovatele má k osobním údajům fyzických osob přístup i externí účetní společnost, dopravní společnost a společnost spolupracující s provozovatelem při výrobě konečných produktů pro odběratele, ovšem pokud zprostředkovatelé takové údaje dočasně zpracovávají, po ukončení právního vztahu s nimi dále nemanipulují.

 

VI.

Likvidace vašich osobních údajů

 

Provozovatel provede likvidaci osobních údajů skartací, pokud jde o osobní údaje shromážděné v listinné podobě, nebo vymazáním, pokud jde o osobní údaje shromážděné v elektronické podobě, a to neprodleně po ukončení jejich zpracování pro výše specifikovaný účel.

 

VII.

Práva subjektu údajů

 

Provozovatel uvádí, že subjekt údajů má v souvislosti s ochranou osobních údajů tato práva:

 

Právo na odvolání souhlasu

Subjekt údajů může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem jako souhlas udělil.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů může požádat o poskytnutí potvrzení o zpracování svých osobních údajů, o přístup k těmto osobním údajům a o další informace týkající se zpracování osobních údajů.

Právo na opravu nebo doplnění osobních údajů

Subjekt údajů může provozovatele požádat, aby opravil jeho nesprávné osobní údaje a doplnil je.

Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů může požádat o výmaz svých osobních údajů, které se ho týkají, a provozovatel je povinen je vymazat, pokud jsou splněny podmínky podle Nařízení nebo ZOOU.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Subjekt údajů může požádat o omezení zpracování osobních údajů výlučně v případech uvedených v Nařízení a ZOOU.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů může požádat o poskytnutí svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a může požádat o předání těchto osobních údajů dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné.

Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů

Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů v případě právního základu nezbytnosti pro účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, resp. pro účel přímého marketingu včetně profilování.

Právo podat návrh na řízení před kontrolním orgánem

Subjekt údajů může podat kontrolnímu orgánu, kterým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, návrh na zahájení řízení, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu se zákonem.

 

VIII.

Používání souborů cookies v návaznosti na ochranu osobních údajů

 

Webové stránky provozovatele používají pro svoji činnost cookies, což jsou soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webových stránek, které umožňují analýzu způsobu používání webových stránek, a dále také služby společnosti Google, Inc. a to zejména, avšak nikoli pouze, Google Analytics, přičemž návštěvník webových stránek provozovatele vyjadřuje svůj souhlas s použitím uvedených služeb, resp. sám upravuje rozsah použití služeb dle tohoto ustanovení, přičemž tyto soubory využívá při své činnosti i obchodní partner provozovatele, ovšem i v tomto případě může na webovém sídle obchodního partnera subjekt údajů ovlivnit svým souhlasem resp. nesouhlasem rozsah zpracovávaných údajů při používání souborů cookies. Provozovatel i jeho odchodní partner využívají cookies na základě jejich oprávněného zájmu.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 

1. Provozovatel konstatuje, že podle čl. 37 odst. 1 Nařízení a § 44 odst. 1 ZOOU nejsou splněny podmínky pro vznik jeho povinnosti jmenovat pověřence.

2. Provozovatel tímto konstatuje, že vzhledem k počtu zaměstnanců a rovněž i ke skutečnosti, že zpracování osobních údajů je příležitostné a ani nezahrnuje zvláštní kategorie osobních údajů, není ve smyslu ustanovení § 37 odst. 5 ZOOU povinný vést záznamy o činnostech zpracování.

3. Provozovatel dospěl k závěru, že po přijetí všech dostupných záruk, bezpečnostních opatření a mechanismů ke zmírnění rizika, nepovede další zpracovávání osobních údajů k vysokému riziku vztahujícímu se na práva fyzických osob a takové zpracování osobních údajů je v souladu s příslušnými právními předpisy. Provozovatel konstatuje, že v daném případě se nevyžaduje předchozí konzultace s Úradom na ochranu osobných údajov SR ve smyslu čl. 36 Nařízení a § 43 ZOOU.

4. Obsah webových stránek provozovatele je chráněný autorským právem a z tohoto důvodu tedy nelze tento obsah měnit, kopírovat, reprodukovat, šířit ani používat k jakémukoliv účelu bez souhlasu provozovatele, protože v opačném případě je provozovatel oprávněn využít všech práv vyplývajících ze zákona č. 185/2015 Sb. Autorský zákon v aktuálním znění.

5. Pokud subjekt údajů nebo jakýkoliv jiný návštěvník použije webové stránky provozovatele nezákonným způsobem nebo způsobem porušujícím dobré mravy, provozovatel si tímto vyhrazuje právo omezit nebo pozastavit přístup takové osobě na webové stránky, a to bez jakékoliv náhrady.

6. Provozovatel tímto prohlašuje, že dodržuje všechny povinnosti při zpracovávání osobních údajů, které mu plynou ze ZOOÚ a Nařízení i v rámci spolupráce se svými obchodními partnery.

7. Provozovatel se tímto zavazuje, že osobní údaje subjektu údajů neodevzdá a nezpřístupní do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci a rovněž nezpřístupní tyto informace třetí osobě, která by nebyla poučena o povinnostech při nakládání a ochraně osobních údajů ani osobě, která nemá oprávnění pro přístup k osobním údajům subjektu údajů.

V Červeném Kameni, dne 1.11.2021