Přehled cookies

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu www.puppynator.cz

 

Článek I

Všeobecná ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky smluv uzavřených prostřednictvím elektronického obchodu provozovaného pod doménou www.puppynator.cz (dále jen „e-shop“) mezi kupujícím a naší společností:

Obchodní název: PUPPYNATOR, s.r.o.

Sídlo: 018 56 Červený Kameň, č. 159, Slovenská republika

IČO: 54092868

DIČ: SK2121573410

Zapsaná v: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 42536/R

Kontaktní e-mail: [email protected]

Kontaktní tel. č.: +421 950 446 611

(dále jen „prodávající“).

 

 1. Kupující se může na e-shopu zaregistrovat nebo může nakupovat i bez registrace. Kupující nákupem na e-shopu potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

 

 1. Předmětem těchto VOP je vymezení práv a povinností smluvních stran vyplývajících z uzavřené smlouvy a poskytnutí informací podle § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo při poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a dalších relevantních právních předpisů.

 

 1. Tyto VOP jsou vypracované v souladu se:
 • zákonem č. 40/1964 Z. z. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo při poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 22/2003 Z. z. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Z. z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z. z. ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ve znění pozdějších předpisů,
 • a dalšími relevantními právními předpisy.

 

 1. Tyto VOP jsou zveřejněné na www.puppynator.cz/vseobecne-obchodni-podminky

 

 1. Na základě kupní smlouvy se zavazujeme vám dodat zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu (nebo pouze „cenu“) uvedenou v objednávce, která zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby.

 

 1. Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

 

Článek II

Vymezení pojmů

 

 1. Provozovatelem e-shopu, tedy prodávajícím je společnost PUPPYNATOR, s.r.o., se sídlem 018 56 Červený Kameň, č. 159, Slovenská republika, IČO: 54092868, DIČ: SK2121573410, zapsaná v Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddíl: Sro, vložka č.: 42536/R, zast.: Rastislav Belko,   e-mail: [email protected], tel. č.: +421 950 446 611

 

 1. Spotřebitelem je ve smyslu § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

 

 1. Podnikatelem je ve smyslu § 2 odst. 2 zák. č. 513/1991 Zb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obch. zák."):
 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • fyzická osoba, která vykonává zemědělskou výrobu a je zapsána v evidenci podle zvláštního předpisu.

 

 1. Kupující – spotřebitel a / nebo podnikatel nakupující na e-shopu.

 

 1. Uživatelským účtem je účet uživatele, na základě něhož má uživatel přístup k obsahu e-shopu prostřednictvím svého vytvořeného účtu (přihlašovací jméno a heslo).

 

 1. Přihlašovacími údaji jsou údaje, které uživatel musí zadat při vstupu do svého uživatelského účtu (přihlašovací e-mail, heslo).

 

 1. Orgánem dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21 / A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

[email protected] 

 

Článek III

Charakteristika zboží

 

 1. Na e-shopu nabízíme zboží, jehož vzhled si můžete sami upravit prostřednictvím funkce internetového obchodu „Kreátor“ (dále jen „Kreátor“), a to za použití předpřipravených motivů nebo vašich vlastních textů a obrázků.

 

Článek IV

Uživatelský účet

 

 1. Vytvořením uživatelského účtu projevuje uživatel souhlas s těmito VOP a potvrzuje, že se seznámil s podmínkami zpracování svých osobních údajů (zde).

 

 1. Uživatel je povinen uvést v registračním formuláři pravdivé údaje v rozsahu uvedeném prodávajícím.

 

 1. Uživatelský účet je určený pouze pro uživatele. Uživatel nemůže poskytnout svoje přihlašovací údaje třetí osobě, ani je zveřejnit nebo jinak zpřístupnit třetím osobám. Uživatel je povinen chránit své přihlašovací údaje před ztrátou, zveřejněním nebo zpřístupněním třetí osobě.

 

Článek V

Uzavření smlouvy s prodávajícím

 

 1. Zveřejnění VOP na e-shopu se považuje za návrh na uzavření smlouvy; zasláním objednávky a dále také jejím potvrzením na e-shopu kupující potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že s nimi souhlasí.

 

 1. Znění VOP se může změnit nebo doplňovat. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se vždy řídí tím zněním VOP, za jehož účinnosti došlo k zaslání objednávky.

 

 1. Na e-shopu je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Cena se mění v závislosti na zvolených úpravách zboží v Kreátoru. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena zboží, jehož vzhled si kupující navrhl v Kreátoru. Prezentace zboží je informativního charakteru. Pro uzavření smlouvy je nutné odeslání objednávky a následné zpracování této objednávky ze strany prodávajícího.

 

 1. Kupující souhlasem s těmito VOP výslovně, vážně a svobodně uděluje Prodávajícímu konkrétní a bez jakýchkoli existujících pochybností jasný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: e-mailová adresa, adresa bydliště a stávající obsah košíku, a to za účelem jeho zpětného kontaktování prostřednictvím zadaného e-mailu v případě nedokončené objednávky s obsahem košíku. Zároveň Kupující uděluje Prodávajícímu stejný souhlas, co do obsahu splnění právních předpokladů pro jeho udělení a v rozsahu zpracování osobních údajů a to telefonního čísla a emailové adresy za účelem pravidelného resp. jednorázového zaslání slevového kupónu, jakož i jakékoli jiné marketingové akce, kterou lze využít na internetových stránkách Prodávajícího. Tento souhlas je udělen na dobu trvání jakýchkoliv smluvních vztahů s Prodávajícím a následně na dobu 1 roku ode dne skončení smluvních vztahů s Prodávajícím, s výjimkou případu, kdy nedojde k jeho odvolání jiným mým výslovným prohlášením, resp. potřebným způsobem.

 

 1. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

 

 1. Za vadu nelze považovat ani detailní rozměry zboží, jelikož tabulka rozměrů zboží je informační; skutečné rozměry zboží se mohou mírně lišit.

 

 1. O obdržení objednávky informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, kterou poskytl prodávajícímu v registraci nebo při vyplňování objednávky. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky zaslané kupujícímu je zároveň potvrzením o uzavření smlouvy. Kupující vytvořením a zasláním objednávky zboží bez jakýchkoli výhrad souhlasí, že v případě úhrady platby za objednané zboží na dobírku ve smyslu článku VI těchto VOP, zašle Prodávajícímu na základě jeho poptávky odpověď s potvrzením svého telefonního čísla a potvrzením objednávky. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud odpověď dle předchozí věty Prodávajícímu nezašle, je Prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy (vyhotovené objednávky) odstoupit s okamžitou platností, bez jakéhokoli nároku smluvních stran na jakoukoli satisfakci.

 

 1. Do Kreátoru vkládá kupující texty, případně obrazový materiál, jako jsou fotografie či grafická díla (dále jen „tisková data"), která mají být obsahem námi vytvořeného zboží.

 

 1. Tisková data lze vkládat ve formátech, barvách a rozměrech stanovených na e-shopu. Při vkládání tiskových dat doporučujeme postupovat v souladu s informacemi a pokyny uvedenými na e-shopu. Tisková data můžete dále v Kreátoru zobrazovat a upravovat.

 

 1. Prodávající neodpovídá za vložení chybných tiskových dat (například tisková data ve špatném rozlišení).
 2. je zakázáno vkládat do Kreátoru tisková data, která:

  • jsou svojí povahou pornografií či dětskou pornografií;
  • zobrazují násilí na člověku nebo zvířatech;
  • porušují autorská práva třetích osob,
  • nebo jiným způsobem porušují platné právní předpisy Slovenské republiky či dobré mravy.

  Objednávku, která bude obsahovat tisková data v rozporu s tímto ustanovením, je prodávající oprávněn odmítnout.

 

 1. Při zaslání objednávky na koupi zboží a uzavření kupní smlouvy dle těchto VOP bere Kupující na vědomí, že jakékoli zboží, které je předmětem objednávky, s výjimkou zboží bez jakýchkoli přidaných prvků na zevnějšku objednaného zboží, je zbožím zhotoveným na základě zvláštních požadavků Kupujícího, a to i v případě, pokud náhled takového zboží prezentuje Prodávající na svých stránkách v souladu s těmito VOP. Prodávající tímto způsobem informuje Kupujícího o tom, že o zboží vyrobené podle zvláštních požadavků Kupujícího, se jedná z důvodu, že prvky na zevnějšku objednaného zboží, tj. barva, tvar, závěrečný vzhled a ostatní jeho součásti, jsou zhotoveny na základě žádosti Kupujícího a v každé jednotlivé objednávce zvlášť specifikovány a následně takto zadané do speciální výroby, z důvodu čeho představuje každé objednané zboží jedinečný originál.

 

 1. Kupující prohlašuje, že má právo nakládat a disponovat s právy k tiskovým datům, které nahrává do e-shopu. V případě, že jakákoliv třetí osoba bude vůči prodávajícímu uplatňovat práva související s tiskovými daty, která kupující nahrál do e-shopu při objednávce (autorská práva nebo práva s nimi související), kupující je povinen práva třetí osoby vypořádat a / nebo uhradit náklady, které musel prodávající vynaložit na svoji ochranu, včetně právních služeb, soudních poplatků nebo nákladů na vypořádání práv třetí osoby. V případě, že jednáním podle předchozí věty vznikne prodávajícímu škoda, pak má prodávající nárok na náhradu škody.

 

Článek VI

Úhrada kupní ceny a dodání zboží

 

 1. Kupní cenu je možné uhradit především následujícími způsoby:
 • bezhotovostně před dodáním zboží prostřednictvím platební karty a platebního systému GoPay,
 • bezhotovostně před dodáním zboží prostřednictvím platebního systému PayPal;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou oznámeny v potvrzení objednávky).

 

 1. Případné další způsoby platby jsou uvedené na e-shopu. Některé způsoby platby (např. dobírka) mohou být také zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedené na e-shopu. V objednávce je uvedená konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje. Kupující provedením objednávky, a tedy uzavřením smlouvy s Prodávajícím, bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti s provedením platby na dobírku, vznikají Prodávajícímu výdaje spojené s řádným vyřízením objednávky, z důvodu čehož je kupní cena dle uzavřené smlouvy (objednávky) vymahatelná Prodávajícím i v případě, že Kupující dodané zboží z jakéhokoli důvodu nepřevezme od dopravce, s výjimkou případu, porušení obalu dodávaného zboží, specifikovaného v těchto VOP. Prodávající je zároveň oprávněn zvolit jakýkoli jím dostupný právní způsob vymáhání pohledávky, která mu vznikla vůči Kupujícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím. V případě úhrady kupní ceny za objednané zboží dobírkou, je Prodávající oprávněn stanovit a zároveň omezit možnou platbu za objednané zboží uvedeným způsob tak, že stanoví dolní resp. horní hranici kupní ceny pro stanovený způsob úhrady – dobírkou. Kupující je v případě úhrady kupní ceny dobírkou oprávněn si při přebírání objednaného zboží od dopravce určit konkrétní způsob úhrady dobírky., tj. platba v hotovosti nebo platba kartou, avšak pouze v případě, že oba konkrétní způsoby úhrady dobírky umožňuje dotyčný dopravce. Podnikatel i Spotřebitel v postavení Kupujícího zasláním objednávky Prodávajícímu výslovně souhlasí a potvrzují, že souhlasí s tím, že v případě neuhrazení platby dobírkou (prodlení s platbou) za vytvořenou a zaslanou objednávku je Prodávající oprávněn uplatnit vůči nim smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z fakturované částky za každý započatý den prodlení, až do řádného zaplacení fakturované částky objednávky. Faktura za objednávku hrazená dobírkou, s jejíž platbou je Kupující v prodlení, bude Prodávajícím postoupena k vymáhání inkasní společnosti. Před tímto postoupením poskytne Prodávající Kupujícímu dodatečnou lhůtu v trvání 10 dnů ke splnění jeho povinnosti zaplatit kupní cenu, a to prostřednictvím upomínky doručené Kupujícímu. V případě dodatečného uhrazení částky za objednané zboží zašle opět Prodávající Kupujícímu objednané zboží. Veškeré náklady související s opětovným doručováním zboží přitom nese Kupující. O těchto nákladech je Kupující prokazatelným způsobem informován Prodávajícím.

 

 1. Pokud kupní cena není uhrazena kupujícím do 30 dnů od objednání, smlouva (objednávka) se automaticky ruší.

 

 1. Způsoby dodání zboží jsou uvedené na e-shopu. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Řádně provedená objednávka je vyrobena do 2 pracovních dnů, následujících od přijetí platby za objednávku Prodávajícím. V případě nepředpokládaných událostí a prodloužení doby vyrobení objednávky je kupující o této skutečnosti informován Prodávajícím a to zejména ovšem nejen v případě, že objednané zboží není u Prodávajícího skladem.

 

 1. Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedené na e-shopu. Předpokládaná doba dodání objednaného zboží se v každém jednotlivém případě může lišit, s poukazem na osobitosti každého obchodního případu a to zejména ovšem nejen s ohledem na vytížení jednotlivých dopravních společností, svátky v mezinárodní přepravě, předvánoční období a jiné nepředpokládané události, které Prodávající nemůže svou činností ovlivnit, ze kterého důvodu předpokládaná doba dodání zboží nemusí být při dodání zboží přesně dodržena a v konkrétních, předem nepředpokládaných případech, může dojít k jejímu prodloužení. První den dodací lhůty se počítá od prvního pracovního dne následujícího po přijetí platby za provedenou objednávku. Prodloužení dodací lhůty lze očekávat, zejména ovšem nejen, v době letních prázdnin a v předvánočním období, kdy je zvýšený počet jednotlivých objednávek a enormní vytížení dopravních společností. Všechny informace o lhůtě dodání zboží vycházejí z předpokládaných standardních lhůt dodání u jednotlivých dopravních společností, přičemž přesnou lhůtu dodání objednaného zboží není Prodávající schopen ovlivnit z důvodu, že dodání objednaného zboží je prováděno externí dopravní společností.

 

 1. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží. Pokud zjistí nedostatky, neprodleně informuje dopravce i prodávajícího. V případě neobdržení řádně provedené objednávky v přiměřené lhůtě Kupujícím z důvodu její ztráty dopravní společností nebo samotným Prodávajícím, zajistí Prodávající náhradní doručení objednávky s totožným objednaným zbožím na své vlastní náklady. Ve smyslu článku 17 Vyhlášky č. 11/1975 Sb. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) v aktuálním znění odpovídá dopravce za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky nebo za její poškození, které vznikne v době od okamžiku převzetí zásilku k přepravě až do okamžiku jejího vydání. Z tohoto důvodu Prodávající nezajistí náhradní dodání zboží na svoje náklady podle předcházející věty v případě, kdy ho Kupující bezodkladně neinformuje o tom, že mu zásilka nebyla doručena v dohodnuté lhůtě, resp. že tato zásilka byla poškozená či jinak porušená nebo neúplná.

 

 1. V okamžiku převzetí zboží (nebo v okamžiku, kdy kupující měl povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil), přechází na kupujícího odpovědnost za náhodné zničení, poškození či ztrátu zboží. Kupující je povinen si doručené zboží řádně a pečlivě prohlédnout, aby zjistil jeho případné zjevné vady. V případě, že zboží nějaké zjevné vady má, je povinen o této skutečnosti informovat Prodávajícího nejpozději do 24 hodin ode dne převzetí zboží. V případě, že Kupující v uvedené lhůtě neinformuje Prodávajícího o žádných zjevných vadách, má se za to, že zboží bylo doručeno bez vad. Pokud se na doručeném zboží vyskytnou dodatečné vady, je Kupující povinen o vzniku těchto vad bezodkladně, tedy nejpozději do tří dnů ode dne, kdy se vada u zboží vyskytla, informovat Prodávajícího. Nesmí přitom vadné zboží dále používat, aby nedošlo k rozšíření vzniknuvši vady zboží. Jestliže Prodávající v rámci reklamačního řízení zjistí, že Kupující nedodržel lhůtu k oznámení vzniklých vad nebo že zboží navzdory zjištěným vadám nadále používal, je Prodávající oprávněn reklamaci zamítnout a reklamační řízení tak ukončit.

 

 1. V případě, že kupující zboží bezdůvodně nepřevezme, vznikne prodávajícímu nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Nepřevzetím zboží dle předchozí věty se rozumí jakékoli jeho nepřevzetí, s výjimkou případu nepřevzetí zboží z důvodu poškození obalu, přičemž v případě bezdůvodného nepřevzetí zboží určeného k platbě dobírkou, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu nejen cenu zboží, ale i náklady spojené s dobírkou, a to z důvodu, že objednávka Kupujícího a uzavřená Kupní smlouva je pro Kupujícího závazná.

 

 1. Prodávající je oprávněn zaslat vybranému Kupujícímu slevový kupón na budoucí nákup na e-shopu, který má platnost nejvýše 12 měsíců ode dne jeho zaslání Kupujícímu, přičemž takový slevový kupón může být zaslán výlučně Kupujícímu, který provede na e-shopu objednávku zboží, za které řádně uhradí kupní cenu. Tento slevový kupón nelze kombinovat s jinými slevami nebo slevovými kupóny. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo omezit použití slevového kuponu i v jiném, hospodářsky nezbytném rozsahu, než podle předchozí věty. Tímto ustanovením o slevových kupónech nejsou dotčena platnost a rozsah použití slev a slevových kupónů, které Kupující nebo jiný potenciální zákazník e-shopu nabyl jiným způsobem, než podle první věty tohoto ustanovení, přičemž při slevách nabytých jiným způsobem platí konkrétní rozsah a doba jejich platnosti u nich specifikována.

 

 1. Prodávající uvádí a Kupující v rámci seznámení se s těmito VOP bere na vědomí, že jakékoli množstevní slevy, slevové kupóny podle předchozího bodu tohoto článku VOP, ani jakékoli jiné slevové kupóny, či jakékoliv jiné a další slevy specifikované v těchto VOP resp. poskytnuté specifickým způsobem mimo tyto VOP Prodávajícím ve prospěch Kupujícího, nelze za žádných podmínek uplatnit na zboží označené jako zlevněné, akciové nebo výprodejové nebo zboží označené jiným způsobem nebo slovním spojením stejného nebo obdobného významu, ze kterého je zřejmé, že konkrétní zboží se prodává za „rabatovou“ cenu a z tohoto důvodu nelze takovou jeho prodejní (rabatovou) cenu kombinovat s jinými slevami nebo akcemi, jelikož by se jednalo o duplicitní uplatnění slevy (akce) ze strany Kupujícího.

 

Článek VII

Práva a povinnosti smluvních stran

 

 1. Uživatel, kupující, je povinen postupovat v souladu s těmito VOP a platnou legislativou.

 

 1. Uživatel je povinen postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému vstupu do jeho uživatelského účtu a je povinen provést všechna opatření, aby zamezil úniku přihlašovacích údajů, jinak odpovídá za škodu, která tím vznikne prodávajícímu.

 

 1. Uživatel se zavazuje, že nebude používat uživatelský účet způsobem, který by ohrožoval nebo porušoval práva a právem chráněné zájmy prodávajícího a třetích osob.

 

 1. Uživatel se zavazuje, že nebude používat uživatelský účet způsobem, který by zákony porušoval, obcházel a byl by v rozporu s dobrými mravy.

 

 1. Kupující bez jakýchkoli výhrad souhlasí s tím, že po dokončení nákupu na e-shopu mu bude ze strany Prodávajícího, resp. třetí osoby, zajišťující dotčené služby pro Prodávajícího, zaslaný dotazník spokojenosti zákazníka, a to nejpozději ve lhůtě do 10 dnů od doručení objednávky.

 

 1. Uživatel prohlašuje a zároveň souhlasí s tím, že po návštěvě e-shopu vyjádří svůj souhlas, nebo nesouhlas se zasíláním notifikací o novinkách, slevách nebo nabídkách Prodávajícího, za účelem čeho bude na tuto volbu samostatně upozorněn v rámci své návštěvy na e-shopu, přičemž v této souvislosti Prodávající uvádí, že Uživatel je oprávněn souhlas se zasíláním notifikací kdykoli změnit, resp. jejich zasílání vypnout v rámci konkrétního používaného internetového prohlížeče ve kterém vyjádřil svůj souhlas se zasíláním notifikací.

 

Článek VIII

Odstoupení od smlouvy

 

 1. Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Kupující spotřebitel nemůže v souladu s § 7 odst. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele a zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele. Jelikož si kupující – spotřebitel v e-shopu sám volí vzhled zboží, jde o zboží vyrobené na míru podle požadavků spotřebitele. Kupující zároveň není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že si v e-shopu jakýmkoli způsobem zvolí závěrečný design zakoupeného zboží, tj. na stávající základní produkt, zvolí jeho zevnějšek dle svých požadavků, bez ohledu na to, zda tyto požadavky zadává prostřednictvím Kreatoru nebo prostřednictvím Prodávajícím navržených náhledů produktů (zboží) z důvodu, že v každém tomto případě se jedná o zboží vyrobené na míru a dle zvláštních požadavků Kupujícího. Kupující je zároveň tímto způsobem obeznámen se skutečností, že nemožnost odstoupení od smlouvy uzavřené s Prodávajícím, jejímž předmětem je zboží vyrobené na základě požadavků, resp. s konečným designem určeným Kupujícím, se bez ohledu na běh času po vytvoření objednávky bude uplatňovat na celý smluvní vztah od momentu, kdy je objednávka tzv. ve výrobě nebo je označena způsobem „in production“. Od uvedeného stavu přitom objednávku není možné zrušit odstoupením od smlouvy ani ji nelze jakýmkoli způsobem měnit, s výjimkou případu, kdy budou Kupujícím všechny náklady na změnu smlouvy, resp. objednávky, předem uhrazeny Prodávajícímu.

 

 1. Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se řídí příslušnými ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek IX

Řešení sporů

 

 1. Právní vztahy, které vzniknou mezi stranami v souvislosti s používáním e-shopu a uzavřením smluvního vztahu, se řídí právním řádem Slovenské republiky.

 

 1. Kupující a prodávající se dohodli, že v případě vzniku sporu dostanou pravomoc soudy Slovenské republiky.

 

 1. Pokud kupující – spotřebitel není spokojený se způsobem, jakým prodávající vyřešil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost se obrátit na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, pak má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

 

 1. Příslušným subjektem alternativního řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná na seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránkách http://www.mhsr.sk); Spotřebitel má právo si zvolit, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

 

 1. Spotřebitel může pro podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článek X

Ochrana osobních údajů

 

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR") a zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů.

 

 1. Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete zde.

 

Článek XI

Závěrečná ustanovení

 

 1. Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem, které nejsou vysloveně upravené těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Zb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák."), zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalšími souvisejícími předpisy. 

 

 1. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem, které nejsou vysloveně upravené těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Zb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto VOP, pokud to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy. 

 

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 17.6.2023